Jak świadczymy usługę windykacji należności?

Usługi windykacji należności

Monitoring wierzytelności

Pierwszym krokiem jest wdrożenie tzw. monitoringu należności. To szybka, skuteczna i wczesna reakcja na brak terminowego regulowania należności. Na tym etapie wczesnej obsługi istotne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia i umiejętności oceny  oraz gotowych rozwiązań uwzględniających specyfikę wczesnego kontaktu z klientem. Ma to na celu nawiązanie tzw. „miękkiej współpracy” z Państwa dotychczasowym partnerem biznesowym i przywrócenie regularnej spłaty zobowiązań. Działania podejmowane w ramach monitoringu należności mają łagodny charakter i opierają się na polubownych kontaktach telefonicznych i korespondencyjnych w postaci monitów. Często stosowanym rozwiązaniem, zanim wystąpią opóźnienia w płatnościach należności jest również stosowanie pieczęci windykacyjnej na wystawianych przez Państwa dokumentach sprzedażowych, jako środka mobilizującego do terminowej zapłaty, o czym już pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Postępowanie przesądowe

Najbardziej popularnych rozwiązaniem w przesądowej windykacji długu jest wysyłanie listem poleconym pisemnego wezwania do zapłaty stanowiącym przesądowe wezwanie do zapłaty. Zawiera określenie rodzaju i wysokości wierzytelności, podstawy faktycznej i prawnej żądania zapłaty oraz wymaganego sposobu i terminu płatności. Na tym etapie należy, pamiętać o skrupulatnym dokumentowaniu wszelkich podejmowanych działań, ponieważ będą one stanowiły niezbędny dowód na drodze ewentualnego postępowania sądowego. Przepisy kodeksu cywilnego nakładają ponadto na wnoszącego powództwo tzw. wymóg formalny, tj. wskazanie czy strony postępowania podjęły próbę mediacji czy innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, co w przypadku uznania przez stronę pozwaną przy pierwszej czynności procesowej roszczenia w całości, może skutkować przedwczesnością powództwa i koniecznością zwrotu kosztów sądowych w przypadku reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika. W sytuacji kiedy

Przedsądowe postępowanie mediacyjne

Jednakże jeśli zależy nam w dalszym ciągu na zachowaniu poprawnych relacji z dłużnikiem (na przykład w sytuacji gdy jest stałym, wieloletnim klientem) to opcjonalnym rozwiązaniem są polubowne negocjacje przed profesjonalnym mediatorem, wpisanym na listę strych mediatorów sądowych i doprowadzenie do zawarcia pozasądowej ugody, w której spłata należności zostanie rozłożona na raty zaś pozostałe warunki szczegółowo określone w jej treści. Taki polubowny proces obejmuje bardzo szeroki zakres działań indywidualnie dopasowanych do okoliczności danego przypadku. Nie wyklucza przy tym możliwości rzeczowego zabezpieczenia się na pozostałym majątku dłużnika jak na przykład ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego bądź firmy czy ustanowieniu zastawu rejestrowego na pozostałych ruchomościach stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa dłużnika.

Postępowanie sądowe

Kiedy zaś wezwania do zapłaty czy propozycja polubownych pozasądowych mediacji nie przyniesie pożądanego skutku lub dłużnik pozostawia bez odpowiedzi nasze propozycje wówczas po wyczerpaniu przesądowych metod windykacji należności pozostaje wniesienie stosownego powództwa do właściwego sądu. Często obawiają się Państwo postępowania sądowego z uwagi na przeświadczenie o jego wysokich kosztach. Niejednokrotnie są to obawy bezpodstawne, ponieważ koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego zawodowego pełnomocnika, obciążają dłużnika. Podkreślić należy, iż na tym etapie istnieje możliwość skutecznego zabezpieczenia się na majątku dłużnika, tak samo jak w przypadku ww. pozasądowej polubownej mediacji, np. poprzez ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach czy zastawu rejestrowego na pozostałych ruchomościach. Nie jest to oczywiście katalog wyczerpujący, nie mniej jednak jego szczegółowe wskazane, znacznie przekraczałoby niniejsze opracowanie.

W skierowaniu sprawy na drogę postępowania sadowego bardzo istotna role odgrywa czas. Istnieje bowiem ryzyko, że roszczenie może się przedawnić, lub kondycja finansowa dłużnika ulegnie pogorszeniu wskutek jego świadomych i celowych działań, co z kolei spowoduje utrudnienia w możliwości zaspokojenia się wierzyciela z jego majątku.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia o nakazie zapłaty (wraz z tzw. roszczeniami ubocznymi) i jego uprawomocnieniu się, w sytuacji gdy dłużnik nie odwoła się do sądu wyżej instancji, należy wystąpić o nadanie wyrokowi lub nakazowi zapłaty – klauzuli wykonalności.                      W świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania cywilnego, następuje to bez jakichkolwiek opłat w stosunku do pierwszej klauzuli wykonalności. Prawomocny wyrok lub tez nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności przez sąd rozpoznający sprawę, stanowi tytuł wykonawczy w stosunku do dłużnika i stanowi podstawę do wszczęcia skutecznej egzekucji komorniczej, której temat rozwiniemy w następnym artykule.

Udostępnij:

Więcej artykułów

Polska firma w Niemczech

Polska firma w Niemczech – Poradnik od A do Z

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców, ze względu na silną i stabilną gospodarkę oraz duży potencjał rynku. Niemcy są jednym

Szybki kontakt